Tên sản phẩm : Kẽm gluconat
Tình trạng công nghệ: Tiên tiến
Sản lượng: 1000 kg
Phạm vi quy mô: Có thể triển khai sản xuất ở VN
Khả năng cải tiến nâng cấp: Có thể nâng cấp quy mô lớn
Tệp đính kèm: