Tên sản phẩm : Gel mù u
Tình trạng công nghệ: Trung bình
Sản lượng:
Phạm vi quy mô: Sản xuất cung ứng cả nước
Khả năng cải tiến nâng cấp: Có thể nâng cấp quy mô lớn
Tệp đính kèm: