Tên sản phẩm : Quy trình công nghệ kháng sinh Cefacor monohydrate
Tình trạng công nghệ: Tiên tiến
Sản lượng: 50 - 100 tấn⁄năm
Phạm vi quy mô:
Khả năng cải tiến nâng cấp: Ứng dụng công nghệ điều khiển tự động PLC vào kiểm soát quá trình
Tệp đính kèm: