Tên sản phẩm : Quy trình công nghệ tổng hợp kháng sinh Cephalexin monohydrate
Tình trạng công nghệ: Tiên tiến
Sản lượng: 200 - 300 tấn⁄năm
Phạm vi quy mô: Triển khai tại Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar
Khả năng cải tiến nâng cấp: Ứng dụng công nghệ điều khiển tự động PLC vào kiểm
Tệp đính kèm: