Tên sản phẩm : Tricalci Phosphat
Tình trạng công nghệ:
Sản lượng: 7.200
Phạm vi quy mô:
Khả năng cải tiến nâng cấp:
Tệp đính kèm: