Tên sản phẩm : Bột Curcuminoid
Tình trạng công nghệ:
Sản lượng:
Phạm vi quy mô:
Khả năng cải tiến nâng cấp:
Tệp đính kèm: