Tên sản phẩm : Nghiên cứu sản xuất thuốc hỗ trợ chống tái nghiện Opioid
Tình trạng công nghệ: Tiên tiến
Sản lượng: 200.000 viên⁄năm
Phạm vi quy mô: Công ty
Khả năng cải tiến nâng cấp: Tiếp tục
Tệp đính kèm: