Tên sản phẩm : Viên nang mềm
Tình trạng công nghệ: Tiên tiến
Sản lượng: 45kg⁄năm
Phạm vi quy mô: Quy mô nhỏ
Khả năng cải tiến nâng cấp:
Tệp đính kèm: