Tên sản phẩm : Thuốc điều trị bỏng Maduxin
Tình trạng công nghệ: Trung bình
Sản lượng: 1 tấn ⁄ năm
Phạm vi quy mô: Pilot
Khả năng cải tiến nâng cấp:
Tệp đính kèm: