Tên sản phẩm : Magneferin từ lá xoài
Tình trạng công nghệ: Trung bình
Sản lượng: Theo nhu cầu đặt hàng
Phạm vi quy mô: Pilot
Khả năng cải tiến nâng cấp: Tiên tiến
Tệp đính kèm: