Tên sản phẩm : Dây chuyền công nghệ sản xuất rượu đặc sản truyền thống, quy mô công nghiệp công suất 3 triệu lít⁄ năm
Tình trạng công nghệ:
Sản lượng: 3 triệu lít ⁄ năm
Phạm vi quy mô: Dự án SXTN cấp nhà nước
Khả năng cải tiến nâng cấp:
Tệp đính kèm: