Ban điều hành Hóa dược

Ban điều hành liên ngành hoá dược gồm có:

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Trưởng ban điều hành liên ngành

Ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất, Phó trưởng ban

Đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Y tế, Khoa học và công nghệ, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính làm thành viên

Nhiệm vụ: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 theo Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Văn phòng hoá dược:

Văn phòng giúp việc Ban điều hành liên ngành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển côngnghiệp hóa dược đến năm 2020 (gọi tắt là Văn phòng Hóa dược):

Đặt tại Cục Hóa chất, Bộ Công Thương, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban điều hành liên ngành 

Nhiệm vụ cụ thể được quy định trong Quy chế hoạt động

Lãnh đạo cấp Cục, Vụ kiêm nhiệm làm Chánh Văn phòng, giúp việc Chánh Văn phòng Hóa dược là các công chức trong Bộ làm việc theo hình thức kiêm nhiệm. Biên chế của Văn phòng Hóa dược nằm trong tổng biên chế chung của Bộ Công Thương.