Ban điều hành Hóa dược

Cục trưởng Nguyễn Văn Thanh

Điện thoại: (04) 222 05 059
Email: ThanhNV@moit.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ:

  • a) Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Cục;
  • b) Phụ trách công tác: Tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Cục; Thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm; các đề án, dự án, chương trình hoạt động hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa chất;
  • c) Chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thanh tra chuyên ngành, pháp chế;
  • d) Chỉ đạo công tác thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các doanh nghiệp còn vốn nhà nước khác trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất trực thuộc Bộ theo phân công của Bộ trưởng; Chỉ đạo công tác đổi mới doanh nghiệp, tái cơ cấu, cổ phần hoá, thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, các doanh nghiệp còn vốn nhà nước khác trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất trực thuộc Bộ theo phân công của Bộ trưởng;
  • đ) Chỉ đạo việc thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng chuyên ngành hoá chất thuộc quản lý ngành của Bộ. Tham gia ý kiến về các dự án đầu tư trong hoạt động hoá chất do địa phương phê duyệt;
  • e) Ký thừa ủy quyền giấy phép hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ;
  • f) Chỉ đạo giám sát việc thực hiện các quy hoạch ngành hoá chất, xây dựng các tiêu chuẩn, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động hoá chất;
  • g) Chỉ đạo và là đầu mối của Công ước cấm vũ khí hoá học, SAICM; chỉ đạo việc ký kết và tham gia các điều ước quốc tế và kế hoạch triển khai thực hiện, quản lý hàng lưỡng dụng;
  • h) Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài, tham gia hội nghị, hội thảo, tập huấn nước ngoài; i) Chánh Văn phòng Chương trình Hoá dược; j) Chủ tài khoản của Cục Hoá chất; k) Các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
  •  

Phó Cục trưởng Lưu Hoàng Ngọc

Điện thoại: (04) 222 05 106
Email: NgocLH@moit.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ:
- Chủ trì các việc liên quan đến đàm phán, ký kết gia nhập các điều ước quốc tế về hoá chất; Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp;
- Chủ trì xây dựng các danh mục: hoá chất quốc gia, hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; hoá chất cấm; hoá chất phải khai báo; hoá chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố theo qui định của pháp luật;
- Chủ trì việc tổ chức hệ thống thí nghiệm đánh giá hoá chất mới tại Việt Nam;
- Chủ trì việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu về quản lý hoạt động hoá chất; xây dựng mạng lưới kiểm soát an toàn hoá chất tại các địa phương;
- Phụ trách hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoá chất; Chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực hoá chất;
- Đầu mối Công ước Rotterdam
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Công ước và hợp tác quốc tế, Phòng Thông tin hoá chất.

Phó cục trưởng Nguyễn Kim Liên

Điện thoại: (04) 222 05 638
Email: LienNK@moit.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ:
- Phụ trách cơ chế, chính sách, qui định về kiểm soát, mua bán, xuất nhập khẩu hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp;
- Chủ trì chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịyu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình và các quy định về hoạt động hoá chất sau khi được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ngành hoá chất;
- Chủ trì ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về ngành hoá chất; các văn bản cá biệt; văn bản quy phạm nội bộ theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì việc kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động hoá chất;
- Phụ trách về tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động hoá chất;
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý tiền chất.